Posts Tagged ‘การจัดการต้นทุน’

การจัดการต้นทุน ช่วยให้มองเห็นทิศทางของธุรกิจในอนาคต (2015-6-21)

ต้นทุน เป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มทำธุรกิจ ซึ่งต้นทุนนั้นช่วยบอกได้ว่าธุรกิจของเราจะไปในทิศทางใด เมื่อต้องไปแข่งขันกับธุรกิจรายอื่นๆ นอกจากนี้การทราบต้นทุนที่แท้จริงช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดรายละเอียด และวางแผนงานออกมาให้เหมาะสมกับธุรกิจ ดังนั้นต้นทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจเป็นพิเศษก่อนที่จะลงมือทำธุรกิจ ต้นทุนคงที่ เป็นรายจ่ายประจำที่ผู้ลงทุนต้องเสีย ถึงแม้จะไม่มีรายรับเข้ามาก็ตาม ต้นทุนคงที่อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ดอกเบี้ยของเงินกู้ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องจักร รวมไปถึงภาษีเงินได้ ซึ่งต้นทุนส่วนนี้ไม่ว่าจะมีกำไรน้อยหรือมากเพียงใดก็จำเป็นจะต้องจ่ายอยู่ดี ต้นทุนผันแปร เป็นส่วนที่ต้องจ่ายโดยไม่มีระบุตายตัว โดยจำนวนเงินของต้นทุนแบบผันแปรจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลผลิตที่บริษัทของผู้ประกอบการผลิตได้ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต รวมถึงปัจจัยการผลิตทางด้านอื่นๆที่จะแปรผันไปตามจำนวนผลผลิตที่บริษัทต้องการ ซึ่งต้นทุนส่วนนี้สร้างปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าจะต้องจ่ายเท่าไร ดังนั้นผู้ประกอบการต้องคอยเช็คอยู่เสมอ เมื่อทราบถึงความหมายของต้นทุนแล้ว วิธีการจัดการและบริหารต้นทุนทางธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีดังนี้ 1.การคำนวณหารายละเอียดต้นทุนทั้งหมด เป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องรีบดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน โดยเริ่มจากการรวบรวมจัดทำรายละเอียดข้อมูลในส่วนต่างๆที่เป็นต้นทุนและจำเป็นต้องใช้สำหรับการประกอบธุรกิจ 2.การพยายามลดต้นทุนโดยให้ผู้ประกอบการดูที่ลิสต์รายชื่อแล้วพยายามตัดทอนลดในสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากผังรายการ เช่น หากผู้ประกอบการเพิ่งจะเริ่มการทำธุรกิจและมีรูปแบบที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนักการเช่าออฟฟิศที่มีราคาแพงอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้อง ควรหาออฟฟิศที่ราคาถูกลง 3.ตัดตัวเลือกเพื่อลดต้นทุน แสวงหาทางเลือกพิเศษเพื่อลดต้นทุน เช่น ยื่นข้อเสนอขอส่วนลดในส่วนของราคาขายส่งจากทางซัพพลายเออร์โดยให้ข้อเสนอว่าจะซื้อสินค้าปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นหากลดราคาขายส่งต่อหน่วยลง เพื่อเพิ่มกำไรในภายหลัง 4.นำเอาต้นทุนสุทธิที่ได้นำมาใช้คำนวณเพื่อหาจุดคุ้มทุนและผลกำไรที่จะได้รับเพื่อใช้เป็นไกด์ไลน์ในการออกแบบสร้างแผนทางธุรกิจที่เหมาะสมต่อไป ทำให้ผู้ประกอบการสามารถรู้ได้ว่าต้องสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมอย่างไรจึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ